Har ni råd med olösta konflikter?

Ny krönika ute nu….

Att arbeta aktivt med konfliktlösning är ett framgångskoncept i såväl privat- som arbetslivet och det börjar alltid med respekten för varandra och förmågan att andra tänker och är olika. När vi relaterar till andra människor så är det helt naturligt att vi tycker och tänker olika, att vi agerar olika och att vi är olika och den gemensamma nämnaren vi har är att vi har lika stor rätt att vara den vi är.

När vi ska lösa konflikter handlar det om att hitta den minsta gemensamma nämnaren och börja lösa konflikten därifrån och om vi börjar med att inse att den minsta gemensamma nämnaren i alla relationer är vår rätt att vara den vi är har vi tagit ett stort steg framåt.

Konflikter handlar om prestationer och olika förväntningar på resultat, det handlar inte om personer.

– See more at: http://www.dagensps.se/artiklar/kronikor/elaine-breske-hirscher/2016/04/21/89123794/index.xml#sthash.i4nuuLda.dpuf

 

Är du en frisk- eller riskfaktor?

Du och dina medarbetare är alla en del av varandras arbetsmiljö. Är du en frisk- eller riskfaktor?

Dagens repris (från min gilla sida på Facebook som heter @Leda projekt, att vara ledare, ledarskap)! Denna postade jag i oktober 2011 och den är lika aktuell idag!

Som ledare är du förebild för dina medarbetare, förmodligen i större utsträckning än vad du själv är medveten om. Det är du som sätter normerna på arbetsplatsen genom ditt sätt att agera. Det du gör har större betydelse än det du faktiskt säger.

För att förebygga ohälsa är det viktigt att du i din roll är medveten om vad som händer i arbetsgruppen.

Det finns flera varningssignaler som du bör vara observant på:
> Hög korttidsfrånvaro
> Dålig stämning och mycket gnäll
> Ryktesspridning
> Låg motivation
> Uppgivenhet
> Sjunkande effektivitet
> Konflikter
> Mycket övertid
> Tystnad, man säger inte vad man tycker och tänker
> Revirtänkande

Tydlighet är ett nyckelord för att skapa en god psykosocial arbetsmiljö. Den svenska arbetslivskulturen präglas i hög grad av konsensus och stor egen handlingsfrihet. Men när ramarna blir alltför oklara eller helt saknas, kan den enskilde individen helt förlora fotfästet. När vet du att du gjort något tillräckligt bra eller vad är tillräckligt mycket? Hur vet du att du gör rätt saker?

Som ledare kan du bidra till tydlighet genom att ge dina medarbetare återkoppling (feedback) på deras arbetsinsatser, tydliggöra dina förväntningar, mål och vilka ramar som gäller. Det finns vissa gemensamma nämnare hos ledare på arbetsplatser med låg sjukfrånvaro.

Dessa är:
♥ Tydlig målinriktning
♥ Tydligt ledarskap
♥ Höga (men realistiska) krav
♥ Systematik, ordning och reda
♥ Dokumentation, uppföljning och utvärdering
♥ Systematiskt delegerat ansvar till flera
♥ Jobbar mycket med sin egen utveckling

Mer konfliktskola a la Prevent…

Att tänka på som chef
Vid konflikthantering är det viktigt att enskilt samtala med de båda parterna och chefens roll blir ofta att agera medlare. Syftet med samtalet är att lära känna parterna bättre, få deras egna bilder av konflikten och att klargöra ramar för konflikthanteringen, men också stämma av förväntningar — både på parterna och chefen.

Tänk på att tillämpa aktivt lyssnande vid samtalet. Med det menas bland annat att visa tålamod, visa att du verkligen lyssnar. Ställ frågor, kommentera och spegla medarbetaren.

Behöver du ge kritik, se då till att alltid använda jag-form. Bygg kritiken på konkreta, aktuella händelser och kritisera beteenden i stället för personliga egenskaper.

Får du själv kritik, gå då inte i försvar. Lyssna och fråga om du inte förstår. Återge vad du uppfattat med egna ord och berätta om och hur du tänkt ändra det som utlöst kritiken. Och tacka för att medarbetaren tagit upp de kritiska synpunkterna.

Så förebygger du destruktiva konflikter
Det viktigaste metoden för att undvika destruktiva konflikter på arbetsplatsen är att hålla regelbundna arbetsplatsträffar där medarbetarna tillåts vara delaktiga i utformandet av arbetsförhållandena. Det är viktigt att alla får komma till tals, alla känner att de har möjlighet att påverka och att ledaren för mötet är lyhörd och tillåtande.

En annan viktig metod är att gemensamt ta fram en värdegrund som relationerna på arbetsplatsen vilar på — ofta genom ett antal nyckelord. Till nyckelorden knyts sedan spelregler som beskriver hur medarbetarna ska förhålla sig till varandra som personer.

Läs mer här: www.prevent.se

Konfliktlösning = samarbeta!

Alla säger sig vilja samarbeta – det kan jag säga med säkerhet efter att ha deltagit i många projekt och hållit många kurser.

Samarbete förknippas med positiva värden som god kommunikation, respekt, hjälpsamhet, gemenskap och att se till bådas bästa.

Handen på hjärtat, är det en korrekt beskrivning av ditt beteende i svåra konflikter? Min gissning är att ditt svar oftast är nej.

Tricket är att se konflikten som ett gemensamt problem. I konflikter finns det hos var och en vad som brukar kallas behov och rädslor.

Konflikter drivs av sådant vi behöver och sådant vi oroar oss för och särskilt konfliktskapande blir det förstås om det vi behöver hindras av vad någon annan behöver eller om det vi oroar oss för är vad den andra vill.

Kamp kan bytas ut mot samarbete endast om man strävar efter att göra båda till vinnare.

En problemformulering som det alltid går att samarbeta kring är ”Hur ska vi båda få vad vi behöver och vill utan att utsättas för det vi oroar oss för?”