Värderingar!

Värderingar är vitt spridda och väl förankrade inom organisationen. De överlever förändrat  ledarskap, nya strategier och teknologiska genombrott. Värderingar kan sägas vara det klister som håller ihop organisationen när verksamheten decentraliseras, diversifieras, utvecklas och utvidgas.

Av definitionen följer att värderingar inte är något som ”uppfinns” av ledningsgruppen – det är något som finns i organisationen. Värderingarna är en funktion av historiken, starka ledare, kunder, konkurrenstryck och mycket annat. De ”sitter i väggarna”.

Attityder och möjligtvis beteendemönster går att ändra på relativt kort sikt. Att förändra värderingar tar tid. En vedertagen sanning är att det tar minst fyra år att förändra en företagskultur. För att dra parallellen till individer, så har forskning visat att ytterst få ändrar någon grundläggande värdering efter 17 års ålder.

Värderingar kan vara såväl positiva som negativa. Förändringsvilja, öppenhet, nyfikenhet, konservatism, inåtvändhet och taskig kvinnosyn är alla exempel på värderingar som kan förekomma i organisationer. Ett arbete med värderingar syftar i regel till att bevara och lyfta fram de positiva värderingarna och göra dem till en etablerad del av företagskulturen, samtidigt som de oönskade värderingarna arbetas bort.